// FOLLOW US

Ed – Calculator


Click here to enquire about our QMDJ Consult or Course

Inquiry for: our QMDJ Consult or Course


print this page

奇门遁甲 (Qi Men Dun Jia)


Yi

Trust
9

Xin

Stop

Worm

Ji

Aid
5

Yi

Scene

Bird

Ding

Heart
7

Ji

Death

Earth

Xin

Column
8

Geng

Hurt

Combo

Ren

Grace
1

Ren

Gui

Tie
3

Ding

Fear

Sky

Geng

Dash
4

Bing

Grow

Moon

Bing

Beast
6

Wu

Rest

Snake

Wu

Shower
2

Gui

Open

Chief

日历
Solar
农历
Lunar

Dun

Ju
旬首
Hour Chief
14 Dec 2015 二零一五
十一月 四日
阳Yang 1 戊Wu
时Time
Gui
You
风山渐
Gradual Progress
日Day
Jia
Zi
坤为地
Earth
月Month
Wu
Zi
水雷屯
Sprouting
年Year
Yi
Wei
水风井
Well